واحد سلامت دهان و دندان

 

 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان رشتخوار>واحدهای فنی مرکز بهداشت>بهداشت دهان ودندان
 
واحدبهداشت دهان و دندان
 
 
مسئول واحد: دکتر سيد مهدي ملک حسيني 
 
تلفن:6222014-0515
 
 
شرح فعالیتهای انجام شده در واحد:
 
1- آموزش بهداشت دهان ودندان به کلیه گروههای سنی بخصوص گروههای آسیب پذیر جامعه(مادران باردار- شیرده- کودکان زیر 6 سال و کودکان 12-6 سال
2- آموزش بهداشت دهان و دندان به دانش آموزان
3- برگزاری کلاسهای آموزشی جهت کارکنان بهداشتی- مربیان بهداشتی - بهورزان - معلمان ، مدیران و مربیان مهدکودکها
4- انجام خدمات درمانی شامل کشیدن ،ترمیم ،جرمگیری ،فلوراید تراپی و فیشورسیلانت جهت مراجعین
5- اجرای طرح دندان شماره 6