مطالب آموزشی

اطلاعيه آموزشي کارکنان

احتراماً، با عنايت به مصوبه کميته آموزش و توانمندسازي دانشگاه با شرکت کارکنان در يکي از دوره هاي: آداب و اسرار نماز و يا تفسير آيات برگزيده از مجموعه دوره هاي عمومي، فرهنگي و اجتماعي اختياري نظام آموزش کارکنان دولت، که گواهينامه آن با مهر و امضاء معاونت فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز کشور باشد به عنوان دوره عمومي اختياري در سال 94 به مدت 28 ساعت صرفاً جهت کارکنان(رسمي، پيماني و تبصره 3 ماده 2) موافقت گرديد. لذا همکاران محترم مي توانند در يکي از دوره هاي آموزشي فوق الذکر با رعايت موارد ذيل جهت ثبت نام و طي مراحل شرکت در دوره و انجام آزمون، به پايگاه اطلاع رساني www.mahdaviat.org مراجعه نمايند.
·   همکاراني که موفق به گذراندن دوره آداب و اسرار نماز در سال 93 گرديده اند، ميتوانند در دوره تفسير آيات برگزيده در سال 94 شرکت فرمايند.
· همکاراني که تاکنون موفق به گذراندن هيچ يک از دوره هاي مذکور در سال 93 نگرديده اند مي توانند در سال جاري صرفاً در يکي از اين دوره ها شرکت نمايند.
·   باتوجه به هزينه اعلام شده توسط مرکز تخصصي مهدويت، هزينه مربوط به خدمات ثبت و صدور و ارسال گواهينامه مي باشد که بر عهده متقاضيان است.
·  مهلت قبول گواهينامه ها و امکان ثبت آن در سامانه دوره هاي خارج از دانشگاه تا پايان بهمن ماه سال 1394 خواهد بود.
·  متقاضيان مي بايست بعد از قبولي در آزمون و دريافت گواهينامه آموزشي يکي از دوره هاي مذکور نسبت اخذ امضاء و مهر رابط آموزشي واحد محل اشتغال اقدام و تصوير اسکن شده گواهينامه مذکور را در سامانه دوره هاي آموزشي خارج از دانشگاه بارگذاري نموده تا پس از بررسي امکان درج در شناسنامه آموزشي کارکنان فراهم آيد.