واحد کاهش خطر و بلایا

مسئول واحد: مهندس محمد محسنی 

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران

شرح فعالیتها:

ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا

برگزاری کمیته جامعه ایمن شهرستان

برگزاری کمیته بهداشت کارگروه مدیریت بحران شهرستان

ارزیابی ایمنی سازه ای و غیرسازه ای واحدهای بهداشتی و درمانی

پیگیری بیمه واحدهای بهداشتی و درمانی در برابر زلزله و آتش سوزی

تجهیز اتاق بحران مرکز فوریتهای سلامت معاونت بهداشتی شهرستان

تشکیل چارت ICS   معاونت بهداشتی شهرستان

برگزاری جلسات آموزشی ویژه سرپرستان خانوار در خصوص کاهش خطر بلایا و حوادث

برگزاری جلسات آموزشی ویژه بهورزان در خصوص کاهش خطر بلایا و حوادث

جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار حوادث و سوانح