واحد آزمایشگاه بیمارستان حضرت زهرا (س)

*این واحد به صورت شبانه روزی خدمت رسانی می نماید*

تلفن تماس: 05156222802

تلفن رسیدگی به شکایات:05156222016- داخلی 123

پرسنل واحد:

- جعفر عبدالهی (مسئول آزمایشگاه)

- محمد محروقی (کارشناس علوم آزمایشگاهی)

- سیده نرگس نظام خیرآبادی (کاردان  علوم آزمایشگاهی)

- محسن حیدری (کارشناس علوم آزمایشگاهی)

 


شرح وظايف مسئول آزمايشگاه:

شرح وظايف، مسئوليت ها و اختيارات مسئول آزمايشگاه شامل موارد زير می باشد :

  -   اجرا و نظارت بر حفظ شئونات پزشکی و مقررات کشور .

-   رعايت کامل آيين نامه ها و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

-   ارائه کليه اطلاعات درخواست شده توسط سيستم نظارت بر امور آزمايشگاهها در هر زمان به مسئول مربوطه

-   تعيين اهداف ، دامنه کاری و طيف فعاليت های آزمايشگاه متناسب با مدرک تحصيلی نيروهاي فنی

-   مسئوليت کليه فعاليتهای تخصصی و پشتيبانی انجام شده در آزمايشگاه .

 -  تامين منابع انسانی کافی و با کفايت

 -  تقسيم کار و تعيين شرح وظايف و اختيارات کليه کارکنان و تعيين جانشين برای تمامی فعاليت ها .

 -    اجرای برنامه های آموزشی و ارزيابی صلاحيت عملکرد کارکنان در بدو خدمت و بعد ازآن بطوردوره ای

-    نظارت برعملکرد کيفی کارکنان در سطوح کاری مختلف درآزمايشگاه .

-   اطمينان از فراهم بودن تجهيزات با توجه به انواع آزمايش ها و طيف خدمات ارائه شده در آزمايشگاه و

نظارت بر انتخاب و خريد تجهيزات

-   نظارت برفعاليت های کنترل و نگهداری و ارزيابی کيفيت عملکرد تجهيزات .

-   اطمينان از تامين فضای کاری مناسب از نظر امکان انجام فعاليت ها با کيفيت مطلوب و رعايت ملاحظات

ايمنی .

-   اطمينان ازتامين ايمنی کارکنان در برابرمخاطرات فيزيکی ، شيميايی و بيولوژيک

-   نظارت برفعاليت های قبل از انجام آزمايش ، شامل پذيرش ، جمع آوری و آماده سازی و انتقال نمونه

-  نظارت بر روند انجام آزمايش و اطمينان از بکارگيری روش های معتبر و صحه گذاری شده جهت انجام آزمايشها و اجرای برنامه های کنترل کيفی داخلی و شرکت در برنامه ارزيابی کيفی خارجي و بكارگيري نتايج بدست آمده  از فعاليت های کنترل کيفی در جهت بهبود کيفيت عملکرد آزمايشگاه .

- نظارت بر فعاليت های پس از انجام آزمايش و كنترل برگه گزارش نتايج و در موارد مقتضي ارائه توصيه هاي لازم در برگه گزارش.

- نظارت بر روند خريد در آزمايشگاه و ارزيابی و انتخاب تامين کنندگان اقلام آزمايشگاهی .

- نظارت بر رعايت و اجرای اصول مستندسازی در آزمايشگاه شامل تدوين مدارک و نگهداری سوابق

شناسايي خطاها و موارد عدم انطباق به طرق مختلف مثل بازديد و بازرسي دوره اي در آزمايشگاه و يا دريافت پسخوراند از مسئولين واحدها  يا كاركنان فني و ..... و متعاقب آن انجام اقدام اصلاحي جهت رفع خطاها و مشكلات و در نهايت پيگيري انجام اثر بخش اقدامات اصلاحي و نگهداري مستندات مربوطه

-  شناسايی منابع بالقوه بروز خطا در واحدهای مختلف آزمايشگاه و برنامه ريزی جهت اقدامات پيشگيرانه

-  برقراری ارتباط موثر با کارکنان آزمايشگاه ، کارکنان گروه پزشکی ، بيماران، ادارات و سازمان هاي وابسته و بررسی ميزان رضايت ، نظرسنجی و رسيدگی به شکايات کليه دريافت کنندگان خدمات آزمايشگاه

 - نظارت بر نحوه انتخاب و پايش عملکرد آزمايشگاههای ارجاع (آزمايشگاهی که نمونه جهت انجام آزمايش به آنجا ارسال می گردد) .

- آگاهی کامل از اختيارات ، وظايف ، مسئوليت هايی که بعهده كارشناس مسئول است و آگاه نمودن کليه كاركنان به  اختيارات ،وظايف و مسئوليت هاي كارشناس مسئول.

-  اختيار تفويض هر يک از مسئوليت های فوق به افراد ذيصلاح و مورد تاييد .

لازم به ذکر است که در هر حال مسئوليت کليه فعاليت های انجام شده در آزمايشگاه بعهده مسئول فنی است .


شرح وظايف پرسنل در آزمايشگاه :

1-   كنترل نمونه هاي ارسال شده از پذيرش و تطابق دادن آزمايش درخواستي با نوع و مقدار نمونه ارسالي

2-   انجام آزمايشات دريافتي ( هماتولوژي – بيوشيمي – سرولوژي – ميكروب شناسي – انگل شناسي – كامل ادرار – هورمون شناسي – ايمنولوژي)

3-   انجام آزمايش مجدد بر روي موارد مشكوك در صورت لزوم

4-    همكاري در كنترل و نظارت بر آماده سازي محلولهاي مورد استفاده

5-   كمك به ساير بخشهاي آزمايشگاه در صورت افزايش پذيرش

6-   رعايت اصول ايمني و حفاظت فردي و كمك در بهبود وضعيت بهداشتي و نظارت بر انجام آن توسط كاركنان تحت نظر

7-   همكاري در جمع آوري و ارائه آمار مورد نياز مقام مافوق

8-   كمك در امر آموزش دانشجويان و كارورزان

9-    نظارت و همكاري با كاردان بخش مربوطه در آزمايشگاه

10-  تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون وظايف محوله و ارائه به مسئول ذيربط

11-  اجراي طرحهاي مختلف بهداشتي طبق دستورالعمل ها
12. شركت در جلسات آموزشي آزمايشگاه جهت ارتقاء سطح آگاهي و انجام اقدامات لازم در زمينه انطباق برنامه هاي آموزشي با روشهاي جديدآموزشي
13. شركت در برنامه هاي اپيدميولوژي و ساير برنامه هاي بهداشتي
14. تهيه وتنظيم مقالات علمي و مشاركت در امور تحقيقاتي ، پژوهشي و بررسي كارهاي قابل نشر
15. انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

16 – انجام كامل  تست هاي كنترل كيفي در تمام بخشهاي  بيوشيمي هماتولوژي ميكروبشناسي  سرولوژي و .. به صورت روزانه  و مستند سازي  فرمهاي مربوطه

17 – رعايت اصول اخلاقي در ازمايشگاه

18 ارسال به موقع نمونه هاي ارجاع مثل تيروئيد در زنجيره سرما و رعايت ايمني مربوطه

19 هماهنگي كامل با مسئول آزمايشگاه در زمينه مرخصي و پاس ساعتي و تعيين جانشين

20-  انجام آزمايشات با روشهاي علمي تاييد شده از طرف آزمايشگاه مرجع سلامت.

21- انجام كنترل كيفي دستگاههاي موجود در آزمايشگاه

21 -  ثبت دماي يخچالها به صورت روزانه و مستند سازي فرمهاي مربوطه