کارگزینی

 

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رشتخوار>واحدهای اداری شبکه>کارگزینی
 
 
                                                                     امور اداری و کارگزینی

 

 
تلفن: 56222016- داخلی116
شرح فعالیتهای مسئول واحد کارگزینی:
 
1- رسیدگی به فرمهای پروژه استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها
2- تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ترمیم حقوق،مرخصی ،معذوریت ،ترفیع ،اضافه کار ،و نظیر آن با اطلاع مقام ما فوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
3- تهیه پبش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستور مقام ما فوق
4- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضای واصله مربوطه به استخدام ،تبدیل وضع استخدامی ،ترفیع ،باز نشستگی و تعیین برقراری حقوق باز نشستگی و یا وظیفه
5- انجام امور مربوط به تعاون بیمه رفاه کارمندان
6- برنامه ریزی و کشیک و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
7- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
8- استخدام و معرفی  کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر
9- تهیه ضوابط و دستورالعملها و جلسات مختلف
10- شرکت در کمیسیون و جلسات مختلف
11- پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین احتیاجات
12- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
13- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
14- تهیه گزارشات لازم
 
شرح فعالیتهای کارگزین:
 
1- انجام امور مربوط به تعاون و رفاه کارمندان
2- رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی بمنظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها
3- تهیه پیش نویسهای ساده کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال - ترمیم حقوق - مرخصی - معذوریت - ترفیع و اضافه کار و نظایر آنها با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
4- مرتب نمودن اطلاعات و آمار جمع آوری شده و انتقال آنها به پرونده های مربوطه
5- تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستور مقام ما فوق و در حد مطالب ساده و معین
6- تهیه صورت اضافه کار و مرخصی و معذوریت کارمندان
7- استخراج اطلاعات لازم از پرسشنامه های مربوط به کار گزینی
8- انجام سایر امور مربوطه