آمار و رايانه

 

 
شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رشتخوار>واحدهای فنی مرکز بهداشت>آمار و رایانه>معرفی
 
 
واحدآمار و رایانه
 
(statistics & computer department)
 
 
مسئول واحد: نادر سلحشور                  
 
                                                                         
مدرک تحصیلی: کارشناس كامپيوتر      
                                                                             
 
 
                                                                   
پست سازمانی: کارشناس آمار وخدمات ماشيني     
                                                        
تلفن:6222014-0532    
 
 

 

شرح فعالیتها:
 
1- نظارت وکنترل فرمهای آمار ماهیانه
 
2- استخراج شاخصهای بهداشتی کلیه مراکز بهداشتی درمانی از فرمهای آماری بصورت 3 ماهه،6 ماهه و سالانه و تهیه جزوه های مربوطه
 
3- ثبت وطبقه بندی علل مرگ و میر شهرستان و استخراج اولویتهای اصلی مرگ ومیر و برنامه ریزی در جهت کاهش میزان مرگ و میر
 
4- بررسی زیج حیاتی خانه های بهداشت بصورت 3 ماهه جهت کنترل آن با فرمهای آماری
 
5- بررسی زیج حیاتی خانه های بهداشت درپایان سال و ثبت آن دربرنامهIhns
 
6- استخراج شاخصهای زیج حیاتی و تهیه جزوه مربوطه
 
7- انجام سرشماری سالیانه در ابتدای سال
 
8- بررسی و جمع بندی اطلاعات جمعیتی
 
9- تدوین ،اجرا و ارزشیابی برنامه عملیاتی واحد
 
10- برگزاری کمیته های تجزیه و تحلیل آمار و مرگ و میر شهرستان بصورت فصلی
 
11- همکاری و سرپرستی گروههای آماری در طرحهای آمارگیری نظیر سرشماری عمومی نفوس ومسکن
 
12- همکاری با کلیه واحدهای ستادی
 
13- انجام سایر امور محوله