امورمالي

 

 
شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رشتخوار>واحدهای اداری شبکه>امور مالی
 
واحد امور مالی
 
 
مسئول واحد و عامل مدیر مالی و امور اداری :حمید انتظاری
                                   
 
 
 
پرسنل:
 
 معاون امور مالی :مهدي صنعتي(پزشک خانواده)                                                                          
 
 حسابدار: مهندس صالح صالحی پور                                                                                                 
 
محمود فیروزی(کار پرداز)                                                                                                         
 
 
شرح فعالیتها:
 
1- تهیه لیست حقوق و دستمزد کارکنان شبکه
2- نیروهای شرکتی - حقوق رانندگان بخش خصوصی
3- پرداخت حقوق پزشک و ماماهای طرح بیمه روستایی
4- پرداخت کارانه پزشک خانواده و حق الزحمه ردیف مرکز بهداشت
5- رسیدگی به اسناد و ارسال اسناد به مدیریت
6- نظارت بر امور مالی و اموال شبکه
7- فروش تعرفه و تشکیل کمیته افزایش جذب در آمد
8- خرید کالا و لوازم و تهیه و تنظیم اسناد توسط کارپردازی
9- انجام فعالیتهای اموال و انبار شبکه