مدیریت شبکه

 

 
 
 
سرپرست شبکه:
                      
                      نام و نام خانوادگی:                 دکتر مهدی کلاتی                                                                                                          
                      مدرک تحصیلی:                      دکتراي داروسازی 
 
                    
 

 

                    

 

  
 سوابق اجرایی:
 
مدیر هلال احمر شهرستان رشتخوار