آموزش سلامت

 

 
واحد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 
 
            
مسئول واحد:
      
          
 

       محمد امانی

 

         رشته تحصیلی :کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

         پست سازمانی : آموزش سلامت

         تلفن : 6222021-0515
 
 
      شرح فعالیتها:
 
     1- برگزاری دوره های آموزش تخصصی آموزش سلامت
 
     2- برگزاری دوره های توانمند سازی و باز آموزی پرسنل
 
     3- برگزاری دوره های آموزشی مشترک با سایر واحدها
 
     4- ارزشیابی دوره های آموزشی
 
     5- تولید منابع آموزشی لازم
 
     6- برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی جهت گروهها و سازمانهای مرتبط سلامت
 
     7- پایش دوره ای مراکز و خانه های بهداشت بر اساس چک لیست
 
    8- ارزیابی جلسات آموزشی مراکز و خانه های بهداشت بر اساس فرم گزارش ماهیانه
 
     9- تشکیل کمیته های اختصاصی آموزش سلامت
 
    10- نظارت بر برنامه های عملیاتی
 
    11- اجرای طرح مداخلات آموزش سلامت در پایگاههای بسیج