معرفي واحدسلامت خانواده و جمعيت

 

      
شبکه بهداشت و درمان شهرستان رشتخوار>واحدهای فنی مرکز بهداشت>سلامت خانواده وجمعیت>معرفی
 
 
 
واحد سلامت خانواده و جمعیت
 
(health family)

 

 

معرفی پرسنل :
 
مسئول واحد :  طاهره شهابيان                                                                                                                                   
کارشناس برنامه مادران و سالمندان و ميانسالان : اكرم شاهين فر                                                           
کارشناس برنامه کودکان: طاهره شهابیان
کارشناس برنامه تنظیم خانواده: زينب داوري                                                                           
تلفن: 56222016-داخلی136
 

 

 

 

 
 

آشنایی با فعالیتها و اهداف واحد سلامت خانواده و جمعیت ( بهداشت خانواده )

 

1-    انجام مراقبتهای دوران بارداری ، زایمان، شیر دهی

2-    مراقبت از کودک زیر 8 سال سالم

3-    مراقبتهای مربوط به تنظیم خانواده و بهداشت باروری

4-    پیگیری موارد ترک و یا تاخیر در مراقبتها

5-    آموزش مراقبتهای تغذیه ای بمنظور استفاده از مواد غذایی موجود و رفع عادتهای نادرست غذایی

6-    اموزش و مشاوره با افراد در رابطه با کلیه مسائل بهداشتی

7-    ارجاع افراد نیازمند به مراقبت بیشتر به سطوح بالاتر ارائه خدمات

8-    ارائه خدمات بهداشتی به گروههای هدف( مادران- کودکان- سالمندان- دانش اموزان و.....)

9-    مراقبت از کودکان بیمار زیر 5 سال

 

 

با اجرای برنامه های سلامت خانواده و جمعیت ( بهداشت خانواده )می توان به اهداف ذیل دست یافت:

 

1-ارتقاء سطح بهداشت و سلامت خانواده ها

2-  ارتقاء سطح زندگی افراد جامعه

3-کاهش فقر اجتماعی- فرهنگی

4- کاهش سقط جنین

5- کنترل جمعیت

6- کاهش مرگ و میر کودکان و نوزادان

7- کاهش مرگ و میر مادران

8- پیشگیری از عوارض ناشی از حاملگیهای پر خطر