توسعه شبکه و ارتقای سلامت

 

 
 
 
 
 
واحد توسعه شبکه و ارتقای سلامت
 
 
 
پرسنل:
 
علی امانی:مسئول واحد       
 
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی
 
 
سمانه ذوالفقاري: کاردان پزشک خانواده
 
                        
  
تلفن : 6222013-0515
 
شرح وظایف و فعالیتها:

1- نظارت بر گزینش کادر کمکی

2- برنامه ریزی به منظور توسعه و گسترش واحدهای ارایه کننده خدمات بهداشتی درمانی اولیه با توجه به امکانات و اولویتها
 
3- تهیه تجهیزات و نظارت در تجهیز خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی
 
4- برنامه ریزی در زمینه های آموزش ضمن خدمت پرسنل کادر کمکی به منظور بالا بردن آگاهی و اطلاعات آنان
 
5- به اجرا در آوردن دستورالعملهای فنی واصله از وزارت متبوعه
 
6- بررسی آمار فعالیت واحدها ،تجزیه و تحلیل آن و بدست آوردن علل قوت و ضعف در اجرای برنامه ها و برنامه ریزی رفع موانع پیشرفت برنامه
 
7- نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی اولیه و بررسی مداوم فعالیت کادر کمکی از نظر کیفی
 
8- انجام تحقیقات آماری از نظر میزان موالید و مرگ و میر و رشد جمعیت و میزان ابتلا به بیماریهای واگیر
 
9- نگهداری ضوابط اطلاعات و داده های موجود در برنامه و استفاده از آن در برنامه ریزیهای آینده
 
10- ایجاد هماهنگی بین واحدهای بهداشتی و سایر ارگانها ،نهادهابمنظور برنامه ریزی و پیشرفت در اهداف برنامه های بهداشتی
 
11- نظارت و پیگیری در رسانیدن بموقع واکسن ،مواد بیولوژیک ،شیر خشک و وسایل جلوگیری از حاملگی به واحدهای ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی اولیه
 
12- برآورد تامین وسایل مورد نیاز واحدها در ابتدای هرسال