صفحه اصلی واحد بیماریها

 

 
 
 
  
 
  واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
 
 
  
معرفی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای شهرستان رشتخوار:           
 
 
پرسنل
 
            محمد امانی (مسئول واحد پيشگيري و مبارزه با بيماري ها)       
                                                                                                                    
            مجتبي چناري (کارشناس غير واگير)                                                
 
 
 

واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها از نظر چارت تشكيلاتي به  دو بخش تقسيم مي شود:

v  بيماريهاي واگير

v  بيماريهاي غيرواگير

 

بيماريهاي واگير شامل:

·          بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن

·           بيماريهاي منتقله به  وسيله ناقلين  

·           سل و جذام

·          بيماريها منتقله توسط آب و مواد غذايي (بيماريهاي روده اي و انگلي) و عفونتهاي بيمارستاني

·           بيماريهاي آميزشي (ايدز، هپاتيت و  .....)

·          بيماريهاي مشترك بين انسان و دام   و.....

          بيماريهاي غيرواگير شامل:

·          بيماريهاي ژنتيك ( تالاسمي ،هموفيلي ،pku  و ... )  

·          سرطان

·           قلب و عروق

·          سوانح و حوادث

·          ديابت،  فشار خون  و ...

فعاليتها:

1.       انجام مطالعه و تحقيق در زمينه بيماريهاي بومي منطقه به طور اختصاصي و كليه بيماريها به طور عمومي

2.       پيش بيني و تدارك عمليات مبارزه با بيماريهاي واگير و غيرواگير

3.       نظارت و انجام كليه امور  فني -بيماريابي– نمونه برداري– مبارزه با ناقلين– واكسيناسيون– قرنطينه  و ...

4.       مبارزه  و كنترل اپيدمي ها -    شناسايي ، درمان و كنترل موارد بيماري

5.       برنامه ريزي و نظارت بر فعاليت گروههاي سياري و عشايري و ...

6.       برآورد، تأمين ، نگهداري و توزيع مواد بيولوژيك و داروهاي مورد استفاده در فعاليتهاي مختلف

7.       سرپرستي، آموزش و كنترل زنجيره سرد و ايمنسازي

8.       شناسايي ، پيشگيري و همكاري  در درمان بيماريهاي واگيرو غير واگير

9.       جمع آوري آمار و اطلاعات در مورد بيماريهاي مختلف و تجزيه و تحليل آنها

10.   انجام نظارت بر مراقبت هاي بهداشتي درماني پناهندگان خارجي ،زندانيان و كنترل مرتب آنها

11.   گردآوري و آزمايش نمونه در رابطه با كليه بيماريهاي واگير شامل (نمونه خون ، مدفوع ، ادرار ، خلط ، پوست، مو، ناخن ......)

12.   بررسي علت مرگهاي گزارش شده در بيمارستانها ، مراكز و خانه هاي بهداشت تحت پوشش

13.   تشكيل پرونده جهت بيماران واگير و غيرواگير

14.   برنامه ريزي و انجام  ايمنسازي  گروههاي هدف ( كودكان زير شش سال و زنان باردار و... )

15.   برنامه ريزي و انجام  ايمنسازي زندانيان –سربازان – مزدوجين – كارگران و...

16.   همكاري در نظارت و پايش عملكرد فعاليتهاي واحدهاي بهداشتي تابعه 

17.   برنامه ريزي – نظارت – اجرا و ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي

18.   بررسي اپيدميولوژيك موارد بروز بيماريهاي هدف

19.   انعكاس فعاليتهاي انجام يافته به مركز بهداشت استان  با توجه به آمارهاي جمع آوري شده  و شاخص هاي  محاسبه شده

20.   ابلاغ و اجرا دستورالعمل هاي كشوري و بين المللي مبارزه با بيماريها در واحدهاي تابعه

21.   آموزش در تمام زمينه هاي فعاليت (پرسنل – دانشجويان – كارآموزان و ....)

22.   بررسي تحقيق و كنترل بيماريهايي كه تابع مقررات بهداشتي بين المللي هستند

23.   هماهنگي هاي بين بخشي و برون بخشي با ديگر بخش هاي توسعه

 فعاليت هاي  مرتبط با برنامه هاي بيماريهاي غيرواگير

 سرطان:

 -    تشكيل كميته شهرستاني -  اجراي برنامه  كشوري -   جمع آوري برگه هاي جواب دهي از مراكز پاتولوژي

 -    كنترل اصلاح و ثبت موارد سرطان با همكاري پزشك و كارشناسان  مشاور استاني برنامه ثبت سرطان -  انجام برنامه هاي آموزشي درون بخشي و برون بخشي

 ديابت

 -   تشكيل كميته شهرستاني - اجراي برنامه كشوري ديابت -    آموزش عمومي درون  بخشي و برون بخشي  -  جمع آوري و ارسال اطلاعات به سطوح بالاتر

 -    نظارت بر چگونگي عملكرد سطوح محيطي در ارتباط با برنامه ديابت  -  ارجاع بيماران از سطوح محيطي به واحد ديابت  - تشكيل پرونده و مراقبت منظم ماهانه بيماران

 هيپوتيروئيدي  (كم كاري مادرزادي تيروئيد نوزادان)  

 -   تشكيل كميته شهرستاني بيماريهاي غيرواگير -  هماهنگي جهت غربالگري برنامه هيپوتيروئيدي نوزادان - آموزش نيروها جهت  نمونه گيري در مراكز و خانه هاي بهداشت

 -  انجام برنامه هاي آموزشي عمومي درون بخشي و برون بخشي - غربالگري كليه نوزادان متولد شده در 3 تا 5 روز بعد از تولد- ارسال نمونه هاي تهيه شده به آزمايشگاه رفرانس

 - شروع درمان نوزادان بيمار قبل از 28 روزگي و كنترل درمان طبق دستورالعمل كشوري

 فشار خون

 -  انجام برنامه كشوري فشار خون -     پيگيري و مراقبت بيماران مبتلا به فشار خون طبق دستورالعمل كشوري -   انجام برنامه هاي آموزشي بر اساس دستورالعمل كشوري

 -  تشكيل پرونده و  ارجاع بيماران جهت انجام معاينات تخصصي

 تالاسمي

          -  غربالگري كليه داوطلبين ازدواج از نظر بتاتالاسمي ماژور -  شناسايي زوجين ناقل تالاسمي و يا زوجين مشكوك نهايي

  -  تحت درمان قراردادن مزدوجين مشكوك به كم خوني فقر آهن-  انجام مشاوره ويژه با زوجين ناقل تالاسمي و زوجين مشكوك نهايي توسط تيم مشاوره

         -  معرفي خدمات تشخيص قبل از تولد در زوجين ناقل تالاسمي و زوجين  مشكوك نهايي كه قصد ازدواج دارند

         - معرفي زوجين ناقل به مراكز بهداشتي درماني  جهت آموزش – مراقبت و پيگيري – ارجاع زوجين مشكوك نهايي به آزمايشگاه ژنتيك  جهت انجام آزمايشات تكميلي

         هموفيلي

  - اجراي برنامه طبق دستورالعمل كشوري – برگزاري كارگاه هاي آموزشي جهت پرسنل ستادي و محيطي درگير اجراي برنامه 

  -  تهيه امكانات و تجهيزات مورد نياز اجراي برنامه در مركز مشاوره ژنتيك شهرستان – پيگيري بيماران هموفيلي و تشكيل پرونده در مركز مشاوره ژنتيك و اورژانس بيمارستان

  - پيگيري و تهيه فاكتورهاي انعقادي و نگهداري در محل مناسب در اورژانس بيمارستان منتخب – فراخوان والدين و خواهران بيماران هموفيلي

  - تشكيل پرونده و ارائه آموزش به بيماران و معرفي جهت انجام آزمايشات تكميلي ژنتيك

          Pku   ( فنيل كتونوري  )

10          10 نکته مهم پیشگیری از سرطان  

]          چه بیماریهایی مورد غربالگری قرار می گیرند؟          

10