هاري

 

 

 

 

 واحد هاری :

          هاری یک بیماری ویروسی کشنده ولی قابل پیشگیری است  . این بیماری  از مهمترین و قدیمی ترین بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان است . اهمیت این بیماری به
 
           دلایل زیر است :
 
  1.   میزان کشندگی بالا
  2. افزایش روند موارد حیوان گزیدگی در جوامع مختلف 
  3. تلفات دام و خسارتهای اقتصادی ناشی از این بیماری در دامها

 

واحد های پیشگیری از هاری فعال در سطح شهرستان رشتخوار

 

 

نام شهرستان

نام مرکز هاری

آدرس

شماره تلفن

شماره نمابر

نام ونام خانوادگی مسئول درمان وپیشگیری

دوره دیده

وضعیت مرکز از نظر امکانات شستشو

آب گرم و وان .....

آب گرم

وان

کاشیکاری

رشتخوار

مرکز بهداشت شهرستان

رشتخوار- خیابان مطهری جنب اداره کشاورزی

05156223344

05156222010

خانم دکتر راضیه سلیمی

+

دارد

دارد

دارد

محمد اماني

-

مجتبی چناری

-

مرکز بهداشتی درمانی جنگل

شهرجنگل مرکز بهداشتی درمانی

051562432013

-

محمدحسن جمعه زاده

علی اصغر نداف

-

دارد

دارد

دارد