مركز خدمات جامع سلامت فتح اباد

 

 
 
 

جدول اطلاعات واحدهای بهداشتی درمانی فعال مرکز بهداشت شهرستان رشتخوار(مرکز فتح آباد)

      تلفن رسیدگی به شکایات:05156222016- داخلی 123

 

ردیف
نام واحد بهداشتی ارائه دهنده خدمت
عناوین خدماتی که در واحد به مردم ارائه می گردد
آدرس واحد
کد و شماره تلفن واحد
تعداد کارکنان فنی واحد
1
مرکز بهداشتی درمانی روستایی فتح آباد
ویزیت بیماران، خدمات دارویی با بخش خصوصی،                  خدمات مامایی و پرستاری
رشتخوار- روستای فتح آباد
05156253203
3
2
خانه بهداشت   
فتح آباد 1
واکسیناسیون، سلامت باروری، مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان
رشتخوار- روستای فتح آباد
05156253201
2
3
خانه بهداشت
فتح آباد2
واکسیناسیون،سلامت باروری مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان
رشتخوار- روستای فتح آباد
05156253202
2
4
خانه بهداشت براکوه
واکسیناسیون، سلامت باروری ، مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان
رشتخوار- روستای براکوه
05156393201
1