مرکز خدمات جامع سلامت سنگان

 

مرکز خدمات جامع سلامت سنگان

مسئول مرکز:خانم دکتر سالاری فر

پزشکان شاغل:آقای دکتر گلزاری

 

دندانپزشک: خانم دکتر فرح زاد

کارشناس مامایی:خانم ها فاطمه شجاع

کاردان آزمایشگاه:آقای علی پور محمد

کارشناس پرستاری:خانم طیبه بهرامی

کارشناس بهداشت خانواده: عاطفه جعفر پور

سرایدار:آقای حسین گلزاری
 
 جدول اطلاعات واحدهای بهداشتی درمانی فعال مرکز بهداشت شهرستان رشتخوار(مرکزسنگان)
تلفن رسیدگی به شکایات:05156222016- داخلی 123
 
 

ردیف

نام واحد بهداشتی ارائه دهنده خدمت

عناوین خدماتی که در واحد به مردم ارائه می گردد

آدرس واحد

کد و شماره تلفن واحد

تعداد کارکنان فنی واحد

1

مرکز بهداشتی درمانی روستایی سنگان

واکسیناسیون، مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای آموزشی، بهداشت محیط و حرفه ای ، بهداشت مدارس، پرستاری و مامایی، خدمات دارویی،بهداشت روان

رشتخوار- روستای سنگان

05156263203

10

2

خانه بهداشت سنگان

واکسیناسیون مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای آموزشی، بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان

رشتخوار- روستای سنگان

05156263659

3

3

خانه بهداشت

ملک آباد

واکسیناسیون، ، مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای آموزشی، بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان

رشتخوار- روستای ملک آباد

05156433201

1

4

خانه بهداشت باسفر1

واکسیناسیون، مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای آموزشی ،بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان، همچنین ارائه خدمات در روستاهای اقماری امین آباد

رشتخوار- روستای باسفر

05156323201

2

5

خانه بهداشت باسفر2

واکسیناسیون، مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای آموزشی، بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان

رشتخوار- روستای باسفر

05156323202

2

    6

 

خانه بهداشت کت

 واکسیناسیون،مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای آموزشی ،بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان، همچنین ارائه خدمات در روستاهای اقماری کاظم آباد و ریوند

روستای کت

-

1

     7

خانه بهداشت عمیدی کهنه

 

واکسیناسیون،مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای آموزشی ،بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان، همچنین ارائه خدمات در روستاهای اقماری کاظم آباد و ریوند

رشتخوار- روستای عباس آباد فرامیشان

 -

     1