مرکز خدمات جامع سلامت احمدآباد آستانه

 

 
 
مرکز خدمات جامع سلامت احمدآباد


مسئول مرکز خدمات جامع سلامت:خانم دکتر بهاره یزدان پور

پزشک:خانم دکتر فریبا ذبیحی
خانم دکتر هجرتی


دندانپزشک: خانم دکتر نوری


خانم بتول چراغی

کاردان بهداشت خانواده:طوبی شبانی

کاردان آزمایشگاه:خانم آمنه اسحاق زاده

کارشناس پرستاری:خانم صالحی پور

سرایدار:آقای بادامی

 

 
 

جدول اطلاعات واحدهای بهداشتی درمانی فعال مرکز بهداشت شهرستان رشتخوار(مرکزاحمدآباد)

تلفن رسیدگی به شکایات:05156222016- داخلی123

 
 
 
 

ردیف

نام واحد بهداشتی ارائه دهنده خدمت

عناوین خدماتی که در واحد به مردم ارائه می گردد

آدرس واحد

کد و شماره تلفن واحد

تعداد کارکنان فنی واحد

1

مرکز بهداشتی درمانی احمدآباد آستانه

ویزیت بیماران، خدمات آزمایشگاهی، مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط و حرفه ای، بهداشت مدارس، بهداشت روان، پرستاری و مامایی، خدمات دارویی

رشتخوار روستای احمدآباد

0515233203

10

2

خانه بهداشت احمدآباد

واکسیناسیون،  مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان

رشتخوار روستای احمدآباد

05156223201

2

3

خانه بهداشت حقناباد

واکسیناسیون،  مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان

رشتخوار- روستای حقناباد

05156443511

1

4

خانه بهداشت کت

واکسیناسیون، مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان

رشتخوار- روستای کت

05156413202

1

5

خانه بهداشت سعدآباد

واکسیناسیون،  مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان

رشتخوار- روستای سعدآباد

05156443611

1

6

خانه بهداشت شعبه

واکسیناسیون،  مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان، همچنین ارائه خدمات در روستاهای اقماری   ابراهیم آباد و فیض آباد

رشتخوار- روستای شعبه

05156443201

2

7

خانه بهداشت محمدآباد1

واکسیناسیون، مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان

رشتخوار- روستای محمدآباد

05156283201

2

8

خانه بهداشت محمدآباد2

واکسیناسیون، مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان

رشتخوار- روستای محمدآباد

05156283202

2

9

خانه بهداشت فاضلمند

واکسیناسیون، ، مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان

رشتخوار- روستای فاضلمند

05156443711

1