مرکز خدمات جامع سلامت جنگل

 

 

 
مرکز خدمات جامع سلامت جنگل

 

 
 مسئول مرکز خدمات جامع سلامت جنگل:آقای غلامرضا یعقوبی      
 
    آقای دکتر دارچینی
    آقای دکتر تقی زاده
    خانم دکتر عرب حسینی دندانپزشک

   
   
 
 
جدول اطلاعات واحدهای بهداشتی درمانی فعال مرکز بهداشت شهرستان رشتخوار(مرکز جنگل)

                                       تلفن رسیدگی به شکایات:05156222016- داخلی 123
 
            

ردیف

نام واحد بهداشتی ارائه دهنده خدمت

عناوین خدماتی که در واحد به مردم ارائه می گردد

آدرس واحد

کد و شماره تلفن واحد

تعداد کارکنان فنی واحد

1

مرکز بهداشتی درمانی شهری جنگل

ویزیت بیماران، خدمات آزمایشگاهی، مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط و حرفه ای، بهداشت مدارس، بهدشات روان، پرستاری و مامایی، خدمات دارویی، دندانپزشکی

رشتخوار-شهرجنگل

05156243203

10

2

پایگاه بهداشتی جنگل

واکسیناسیون، سلامت باروری ، مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای، بیماریهای مداوم

رشتخوار- شهرجنگل

-

4

3

خانه بهداشت        جنت آباد

واکسیناسیون، سلامت باروری، مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای آموزشی، بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان

رشتخوار- روستای جنت آباد

-

2

4

خانه بهداشت بندازبک

واکسیناسیون، سلامت باروری، مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای آموزشی، بهداشت محیط و حرفه ای ، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان

رشتخوار- روستای بندازبک

-

1

5

خانه بهداشت آهنگران

واکسیناسیون، سلامت باروری، مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای آموزشی، بهداشت محیط و حرفه ای ، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان، همچنین ارائه خدمات در روستاهای اقماری علی نقی سفلی و علیا

رشتخوار- روستای آهنگران

05156473201

1

6

خانه بهداشت دوچاهی سفلی

واکسیناسیون، سلامت باروری، مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای آموزشی، بهداشت محیط و حرفه ای ، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان، همچنین ارائه خدمات در روستاهای اقماری حوض کرم و دوچاهی علیا

رشتخوار- دوچاهی سفلی

-

1