طرح تكريم ارباب رجوع

 

 
 
زمان ملاقات مديريت شبكه با مردم روزهاي دوشنبه هر هفته ساعت 10-12
 
 
زمان ملاقات مديريت شبكه با پرسنل بخش روزهاي پنج شنبه هر هفته ساعت 11-13