منشور اخلاقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


   منشور اخلاقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

 1- ما دانشگاهیان خود را متعهد به خدمت مشفقانه به مراجعین دانسته , کرامت انسانی آنان را ارج می نهیم و جلب رضایت الهی و عمل در چهارچوب مقررات و قوانین را وظیفه شرعی خود می دانیم .

 2- بمصداق روایت ان جمیل الله و یحب الجمال , آراستگی ظاهر, رعایت نزاکت و اخلاق اسلامی , عدالت و انصاف را سرلوحه برخورد با گیرندگان خدمت قرار می دهیم .

 3- روحیه همکاری و گروهی کارکردن همراه با متانت , خوش برخوردی به هنگام ارائه خدمت بمردم , خویشتن داری و شکیبایی را وجهه همت خویش قرار می دهیم.

4- امانتداری , رازداری , حفظ اسرار ارباب رجوع بویژه بیماران , انتقادپذیری , رفتار یکسان و برابر با مراجعین را از یاد نخواهیم برد.

 5- استفاده صحیح از امکانات سازمان , پرهیز از اسراف و تبذیر , انجام امور بر اساس اصل مشارکت و همدلی و رعایت سلسله مراتب اداری را لازمه کار خود می دانیم .

 6- نظم و ترتیب در امور , مدیریت مناسب زمان , انجام وظایف محوله با جدیت و تلاش مستمر , مورد توجه کامل ما قرار خواهد گرفت .

 7- تلاش جهت تقویت ارزشهای اخلاقی , اسلامی و اجتماعی در محیط کار , ایجاد فضای صمیمیت و اعتماد , پرهیز از تبعیض , شایعه سازی , تهمت , غیبت و خبر چینی را وظیفه شرعی خود می دانیم .

 8- تهیه و ارائه اطلاعات مستند و شفاف برای پاسخگویی به ارباب رجوع , تجهیز و آماده سازی فضای مناسب سازمانی بمنظور ارائه خدمات مطلوبتر به مشتریان را مورد توجه کامل قرار خوهیم داد .

 9- ارتقاء سطح سلامت مردم در همه ابعاد , ارائه خدمات بهداشتی مناسب , درمان صحیح و بموقع بیماران و آموزش نیروهای متخصص و متعهد را سرلوحه کار خود قرار می دهیم