منشور حقوق بیمار

 

 
 
 

منشور حقوق بیمار

 

1.        بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب ، مؤثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به

عوامل نژادی ، فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد .

2.       بیمار حق دارد محل بستری ، پزشک ، پرستار و سایر اعضای گروه معالج خود را درصورت تمایل بشناسد .

3.       بیمار حق دارد در خصوص تمایل مراحل تشخیص ، درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری

 را شخصاً و یا درصورت تمایل از طریق یکی از بستگان از پزشک معالج درخواست نماید در فوریتهای پزشکی

این امر نباید منجر به تأخیر در ادامه درمان و یا تهدید جانی بیمار گردد .

4.       بیمار حق دارد قبل از معاینات و یا اجرای درمان اطلاغات ضروری در خصوص عوارض احتمالی و یا کاربرد

سایر روش ها را درحد درک خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب شیوه نهایی درمان مشارکت نماید .

5.       بیمار حق دارد در صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت

شخصی خود را از خاتمه درمان را اعلام و یا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید .

6.       بیمار حق داردجهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی ، نتایج معاینات

 و مشاوره های بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج استعلام صورت می گیرد

 اطمینان حاصل نماید .

7.       بیمار حق دارد از رازداری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج برخوردار باشد لذا حضور بالینی افرادی که

مستقیماً در روند درمان شرکت ندارند موکول به کسب اجازه بیمار خواهد بود .

8.      بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج و دیگر اعضای اصلی گروه معالج در طول مدت بستری ،

 انتقال و پس از ترخیص اطمینان حاصل نماید