مرکز خدمات جامع سلامت عباس آباد فرامیشان

 

مرکز خدمات جامع سلامت عباس آباد فرامیشان
 
مسئول مرکز :خانم دکتر مینا عرفانی

گارشناس بهداشت خانواده: خانم مریم قربی

کاردان مامایی:خانم زهره بصیرت

آزمایشگاه:خانم آیتی

کارشناس پرستاری:خانم رمضانی

سرایدار:آقای علی اکبر  نوریان
 
جدول اطلاعات واحدهای بهداشتی درمانی فعال مرکز بهداشت شهرستان رشتخوار(مرکز عباس آباد)
تلفن رسیدگی به شکایات:05156222016- داخلی 123
 

ردیف

نام واحد بهداشتی ارائه دهنده خدمت

عناوین خدماتی که در واحد به مردم ارائه می گردد

آدرس واحد

کد و شماره تلفن واحد

تعداد کارکنان فنی واحد

1

مرکز بهداشتی درمانی روستایی عباس آباد

واکسیناسیون، سلامت باروری،مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای آموزشی، بهداشت محیط و حرفه ای ، بهداشت مدارس، پرستاری و مامایی، خدمات دارویی،بهداشت روان

رشتخوار- روستای سنگان

05156263203

10

     2

خانه بهداشت          علی آباد دامن

واکسیناسیون، مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای آموزشی بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان

رشتخوار- روتاس علی آباد دامن

05156383201

1

3

خانه بهداشت

 دولت آباد

واکسیناسیون،  مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای آموزشی ،بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان، همچنین ارائه خدمات در روستاهای اقماری قلندرآباد

رشتخوار- روستای دولت آباد

05156293201

2

4

خانه بهداشت

عباس آباد فرامیشان 1

واکسیناسیون،  مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای آموزشی ،بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان، همچنین ارائه خدمات در روستاهای اقماری کاظم آباد و ریوند

رشتخوار- روستای عباس آباد فرامیشان

05156343201

2

     5

خانه بهداشت

عباس آباد فرامیشان 2

واکسیناسیون، مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای آموزشی ،بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان

رشتخوار- روستای عباس آباد فرامیشان

05156343424

1