مرکز خدمات جامع سلامت زرقري

 

مرکز خدمات جامع سلامت زرقري 

 

 

مسئول مرکز خدمات جامع سلامت زرقری:

کارشناس مامایی:خانم الهه سلامی


کارشناس بهداشت خانواده: خانم عرب


سرایدار: آقای سعادتی

  
 
جدول اطلاعات واحدهای بهداشتی درمانی فعال مرکز بهداشت شهرستان رشتخوار(مرکززرقري)
 
 تلفن رسیدگی به شکایات:05156222016- داخلی 123
 
    

ردیف

نام واحد بهداشتی ارائه دهنده خدمت

عناوین خدماتی که در واحد به مردم ارائه می گردد

آدرس واحد

کد و شماره تلفن واحد

تعداد کارکنان فنی واحد

1

مرکز بهداشتی درمانی شهری زرقري

ویزیت بیماران، خدمات دارویاری ، خدمات آزمایشگاهی،  خدمات رادیولوژی، پرستاری

رشتخوار- خیابان تربیت

05156222020

13

2

خانه بهداشت اکبر آباد

واکسیناسیون ،سلامت باروری  مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان

رشتخوار- روستای اکبرآباد

05156463201

1

3

خانه بهداشت زرغری

واکسیناسیون ،سلامت باروری  مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان

رشتخوار- روستای زرغری

05156453201

2

4

خانه بهداشت سعادت آباد

واکسیناسیون ،سلامت باروری  مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان

رشتخوار- روستای سعادت آباد

05156353201

2

5

خانه بهداشت مهدي آباد

 واکسیناسیون ،سلامت باروری  مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان

رشتخوار- روستای عبس آباد

05156363201

2

6

خانه بهداشت فاردق

واکسیناسیون ،سلامت باروری  مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان

رشتخوار- روستای فاردق

-

1