معرفي واحد بهداشت محيط و حرفه ايي

 

مسول واحد بهداشت محیط و حرفه ای:

 مهندس احمدرضا هراتی نژاد تربتی

کارشناس ارشد بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

                                             
 
مهندس محمد محسنی


کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
 
                                           


شرح وظایف واحد:

- کنترل مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی

- کنترل و بازدید از اماکن عمومی شامل مساجد و هیات مذهبی آرایشگاهها و حمام های عمومی

- نظارت و کنترل نمکهای مصرفی اماکن عمومی و خانواده از نظر وجود میزان ید

- نظارت بر احداث و بهسازی توالتهای بهداشتی در مناطق روستایی

- نظارت بر نگهداری دام و جمع آوری کودهای حیوانی در مناطق روستایی

- پیگیری بر هرگونه شکایت مردمی در خصوص موارد غیر بهداشتی

- معرفی متخلفین بهداشتی به مقامات قضایی برابر ماده 13 مواد خوراکی آشامیدنی ،آرایشی ، بهداشتی

- نظارت و کنترل شیر مدرسه

- شناخت لازم ازوضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها و کارخانجات ، معادن، مشاغل کشاورزی و خدمات درمنطقه و جمع آوری اطلاعات و آمار مربوطه، برنامه ریزی جهت بازدید
 
 واحد های مذکور در راستای تحقق اهداف بهداشت حرفه ای

- همکاری در تنظیم و پیگیری برنامه های اجرائی در زمینه مبارزه با بیماریهای ناشی از کار، بیماریهای واگیر، مسمومیتها و سوانح ناشی از کار با همکاری پزشک طب کار

- بررسی عوامل زیان آور درمحیط کار به منظور پیشگیری و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار باتوجه به استانداردهای موجود

- بررسی و شناخت کارهای سخت و زیان آور در حرف گوناگون و برنامه ریزی درزمینه بهبود شرایط کار

- آشنایی ، آموزش و نظارت کامل در اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای (ادغام، بقا، بهگر، صنوف)

- تشکیل دوره های آموزشی و بازآموزی برای بهداشتیاران کار، بهورزان، کاردانهای بهداشتی و اعضاء کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با توجه به دستورالعملها و
 
 آئین نامه های موجود

- اعلام نواقص و صدور اخطاریه و رسیدگی به شکایات واصله در رابطه با کلیه واحد های تولیدی (صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات) با توجه به قوانین و مقرارت موجود

- جمع آوری و ارسال بموقع آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای مطابق فرمهای مصوب